Mercredi 23.01 : « 35 gestes pour économiser l’énergie »

Helmet en Transition vous invite à l’animation « 35 gestes pour économiser l’énergie », le mercredi 23 janvier de 20h à 22h au café Babelmet (rue Richard Vandevelde, 40).

Faites du bien à la planète… et à votre portefeuille. C’est gratuit !

Détails ci-dessous et sur l’événement Facebook. N’hésitez pas à partager l’affiche disponible via ce lien (PDF) !

 

No comments
XtofMercredi 23.01 : « 35 gestes pour économiser l’énergie »
Lire plus

Vendredi/vrijdag 11.01 : « Histoire(s) de mon quartier » / « Verhalen van mijn buurt »

Transitie-Helmet en zijn « gezelligheidsgroep » nodigen je uit op het avond « Verhalen van mijn buurt » op vrijdag 11 januari in de Maison de Quartier d’Helmet.

Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer la tenue de la première concrétisation d’Helmet en Transition ! Fruit du travail du groupe « Convivialité », la soirée « Histoire(s) de mon quartier » aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à la Maison de Quartier d’Helmet.

Détails ci-dessous et sur l’événement Facebook. N’hésitez pas à partager l’affiche disponible via ce lien (PDF)


« CHACUN d’entre NOUS a une HISTOIRE particulière… »

Venez partager avec nous cette histoire, dans une ambiance conviviale, au cours de notre soirée «HISTOIRE(S) DE MON QUARTIER».

Un dîner-partage, comme une auberge espagnole où chaque volontaire pourra partager une histoire qu’il a vécue et qui l’a marqué dans le quartier.

Ce sera l’occasion pour tous d’en apprendre plus sur nos voisins et de nous rendre compte des merveilleuses personnes qui nous entourent. Vous vous rendrez compte des histoires choquantes, amusantes, incroyables, folles, tristes, magnifiques, bouleversantes qu’ont vécues vos voisins.

De superbes rencontres et de formidables échanges garantis !

À partir de 19h à la Maison de Quartier d’Helmet (square Riga, 39).

-> Inscription souhaitée pour les prises de parole en envoyant un mail.


« IEDEREEN van ONS heeft een bepaald VERHAAL… »

Kom dit verhaal met ons delen, in een vriendelijke sfeer, tijdens onze avond «VERHALEN VAN MIJN BUURT».

Een potluck-dinner, zoals een Spaanse herberg, waar elke vrijwillig.st.er een verhaal kan vertellen dat hij/zij heeft meegemaakt en hem/haar in de buurt heeft gemarkeerd.

Iedereen zal de gelegenheid krijgen om meer te weten over onze buren en om met de fantastische mensen om ons kennis te maken. Je zult schokkende, grappige, ongelooflijke, gekke, trieste, mooie, overweldigende verhalen horen die je buren hebben meegemaakt.

Prachtige ontmoetingen en geweldige uitwisselingen gegarandeerd!

-> Gewenste registratie voor het vertellen van een verhaal, per email hier.

No comments
XtofVendredi/vrijdag 11.01 : « Histoire(s) de mon quartier » / « Verhalen van mijn buurt »
Lire plus

Vidéo : Quartier Helmet citoyen et associatif en 2018

Envie d’ondes positives « made in Helmet » ?
Voici la vidéo « Quartier Helmet citoyen et associatif en 2018 », qui a été réalisée à l’occasion du rassemblement citoyen du mois d’octobre 2018, moment de concrétisation, de lancement d’Helmet en Transition.

Et c’était avant qu’Helmet en Transition ne prenne son envol …
Nous vous souhaitons des fêtes ressourçantes !
No comments
XtofVidéo : Quartier Helmet citoyen et associatif en 2018
Lire plus

Terugblik op de de burgerbijeenkomst van 18 oktober – Retour sur le Rassemblement Citoyen du 18 octobre

[texte français ci-dessous]

Beste  Helmet(st)ers

Tijdens onze eerste ontmoeting van “Transitie Helmet”, een maand geleden, ontstonden er vijf werkgroepen. De details daarover vindt u hieronder terug.

Het was een avond vol uitwisselingen en ontdekkingen!

Niet minder dan 63 buren waren aanwezig. Sommigen wonen al 30 jaar in de buurt, anderen slechts enkele maanden maar ze kwamen allemaal bijeen rond het concept “een wijk in transitie”. Iedereen vatte in één zin één van de vele ideeën samen die dit begrip te bieden heeft: een aanpak, een beweging, projecten, een noodzaak, een ecologische eis, een collectief, ontmoetingen, interculturaliteit, een waarschuwing, een strijd, het antikapitalisme, solidariteit, burgerzin…

We zijn niet de enige in België, noch in de wereld die deze eerste stap zetten. Anderen zijn al bezig en hebben ons met een korte video getoond dat bijna alles mogelijk is! Het is aan ons om onszelf aan het werk te zetten….

Er was maar één vereiste: weten hoe een post-it los te maken zodat deze plat op het bord blijft kleven.

Er werden twee types van ideeën aangebracht: “waar ik tijd wil insteken” en “een probleem in de wijk”. Het was noodzakelijk om verbanden te leggen,  te associëren, te herordenen, elkaar te begrijpen, te problematiseren en uiteindelijk te engageren!

Er werden vijf werkgroepen gevormd rond een thema waar we tijd aan willen besteden. Een eerste stap werd uitgewerkt zodat we van start kunnen gaan.

Helmet ‘natuur’

Deelnemers : Quentin, Jean-Marc, Elisabeth, Bernadette, Michèle, Miep, Karin, Kévin, Jean-Yves, Charlotte, Soraya en Sébastien
Communicatieverantwoordelijke : Kévin

Project 1 : Uitbreiding van de collectieve compost

Enkele jaren geleden ontstond er een collectieve compost in de gedeelde tuin Walckiers. Ongeveer 25 families brengen er geregeld hun organisch afval. Tijdens een gezellige bijeenkomst, waarop men elkaar kan ontmoeten, wordt de compost gekeerd. Wanneer de compost klaar is voor gebruik, wordt ze ingezet voor de bewerking van de gemeenschappelijke tuin en voor de eigen noden van de deelnemers. Sebastien en Lionel, die de contactpersonen zijn voor deze activiteit, willen graag meer families betrekken in zoverre de plaats en de oppervlakte het toelaten.

Project 2 : Vergroening van de perkjes aan de bomen op de voetpaden

Hebt u er ook genoeg van om vuilzakken en afval rond te zien zwerven rond onze bomen? De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven die de perkjes aan de bomen willen beplanten en onderhouden. Bewoners kunnen er één of meerdere ‘adopteren’. De gemeentedienst ‘groene ruimtes’ komt dan de grond klaarmaken. Vervolgens is het aan ons. Een boom in het midden van een mooi stukje grond beplant met autochtone soorten met veel honing, omheind en versierd met een mooi en ludiek hekje zou vandalisme moeten ontmoedigen. Buren zorgen voor het aanplanten en het onderhouden. Zo worden er ook goede buurtrelaties aangeknoopt of onderhouden.

Eerste stap : Bijeenkomst om de verzamelde info gelinkt aan het project te delen

Helmet “ouders”

Deelnemers :  Marie, Santiago, Yasmina, Britta, Elise, Laura en Muriel
Communicatieverantwoordelijke : Santiago

Project : De groep is van plan om “ouder-kind” stages te organiseren in de wijk Helmet. Deze stages tijdens de schoolvakanties zullen ervoor zorgen dat ouders en kinderen elkaar in de wijk kunnen ontmoeten. Ondertussen nemen ze deel aan diverse activiteiten, die georganiseerd worden door de ouders die daarvoor hun uiteenlopende talenten vrijwillig inzetten.

Eerste stap : een vergadering met mensen die dit al gedaan hebben (Chastre en Transition)

Helmet ‘Handel’

Deelnemers : Pascale, Katwen, Hortense en Henry

Project : een mobiele weggeefwinkel en “pop-up stores”

Eerste stap : Bijeenkomst 30 oktober 2018

Helmet “Gezelligheid”

Deelnemers : We hebben enkel een lijst met mails, maar niet alle namen 😉

Project : Enkele festiviteiten organiseren en ateliers waarbij het de bedoeling is om het sociale weefsel te verdichten

Eerste stap : Een feestelijke en “historische”avond “auberge espagnol” organiseren  in de wijk

Helmet ‘Geluidskwaliteit’

Deelnemers : Dominique, Sébastien en Thomas
Communicatieverantwoordelijke : Thomas

Project : Ludieke en interactieve installaties over de stedelijke geluidskwaliteit (in samenwerking met  de onderzoeksgroep Urban Species (LUCA School of Arts & ULB))

Eerste stap : Atelier op 6 november in de Bredeschool (15u30-17u voor kinderen en 17u-18u30 voor volwassenen)

Che-è-r-e-s helmetois-es,

Il y a un mois, notre première rencontre « Helmet en Transition » nous a permis de faire émerger cinq groupes à projet dont vous trouverez les détails ci-dessous.

La soirée fut riche en échange et en découverte !

Nous n’étions pas moins de 63 voisins, habitant le quartier depuis plus de trente ans ou seulement quelques mois, à avoir envie de se retrouver autour d’un concept « un quartier en transition ». Chacun a identifié en une phrase l’une des nombreuses idées véhiculées par cette notion : une démarche, un mouvement, des projets, une nécessité, une exigence écologique, un collectif, des rencontres, de l’interculturalité, un garde-fou, une lutte, de l’anticapitalisme, de la solidarité, de la citoyenneté, …

Nous ne sommes pas seul en Belgique, ni dans le monde, à avoir fait le premier pas : d’autres sont déjà organisés et nous ont montré à travers une courte vidéo que presque tout était possible ! Ainsi, à nous de nous mettre en projet…

Une seule condition était requise : savoir comment détacher un post-it pour qu’il puisse coller à plat au tableau.

Deux sortes d’idées ont été agencées au tableau : « Ce pour quoi je suis prêt à donner de mon temps » et « Ce qui pose problème dans le quartier ». Il fallait faire des liens, associer, reclasser, se comprendre, problématiser et enfin s’engager !

Cinq sous-groupes se sont donc formés autour d’un projet qui leur tenait à cœur et pour lequel nous allons donner de notre temps. Une exigence était demandée : définir un « premier pas » afin que nos idées puissent se mettre en transition.

Helmet ‘nature’

Acteurs : Quentin, Jean-Marc, Elisabeth, Bernadette, Michèle, Miep, Karin, Kévin, Jean-Yves, Charlotte, Soraya et Sébastien
Responsable communication : Kévin

Projet 1Élargissement du compost collectif
Un compost collectif a vu le jour il y a plusieurs années dans le jardin partagé Walckiers. Environ 25 familles viennent régulièrement y déposer leurs déchets organiques. Le moment venu, le compost est retourné lors d’une activité conviviale, l’occasion de rencontrer les autres tout en accomplissant une noble tâche. Le compost prêt à l’emploi est utilisé pour la culture du jardin partagé et pour les besoins privés des participants. Vu que le lieu et la surface le permettent, l’idée est  d’élargir l’initiative à un plus grand nombre de familles.

Projet 2 : Verdurisation des fosses d’arbres sur les trottoirs
Vous aussi, vous en avez assez de voir poubelles et détritus s’entasser autour de nos arbres? La commune soutient les initiatives citoyennes visant à planter et entretenir les fosses d’arbres. Les habitants sont autorisés à en « adopter » une ou plusieurs, dont le service plantations vient préparer la terre. Ensuite, à nous de jouer : un arbre au milieu d’un beau carré de terre planté d’espèces autochtones et mellifères, clôturé et orné d’un panneau sympa et humoristique devrait décourager les incivilités. Les plantations et l’entretien se feront entre voisins, permettant de créer et/ou de pérenniser les relations de bon voisinage.

Premier pas : réunion pour partage des infos collectées relatives au projet.

Helmet ‘parents’

Acteurs : Marie, Santiago, Yasmina, Britta, Elise, Laura et Muriel
Responsable communication : Santiago

Projet : Le groupe entend mettre en place des stages « parents-enfants » dans le quartier Helmet. Ces stages, organisés pendant les vacances scolaires, permettraient à des enfants et parents du quartier de se rencontrer ainsi que de profiter d’activités diversifiés, grâce aux multiples talents des parents se portant volontaires pour organiser des activités thématiques.

Premier pas : une réunion avec des gens qui l’ont déjà fait (Chastre en Transition).

Helmet ‘commerce’

Acteurs : Pascale, Katwen, Hortense et Henry

Projet : donnerie mobile et « pop-up stores »

Premier pas : rdv le 30 octobre 2018

Helmet ‘convivialité’

Acteurs : on n’a qu’une liste de mails, pas tous les noms 😉

Projet : Organiser des moments festifs et des ateliers dont l’objectif est de tisser plus de liens.

Premier pas : organisation d’une soirée auberge espagnole festive et « histoire » dans le quartier.

Helmet ‘nuisances sonores’

Acteurs : Dominique, Sébastien et Thomas
Responsable communication : Thomas

Projet : installations ludiques et interactives sur la qualité sonore urbaine (en collaboration avec le groupe de recherche Espèces Urbaines – LUCA School of Arts & ULB).

Premiers pas : tenue d’un atelier le 6 novembre à la Bredeschool (15h30-17h00 pour les enfants et 17h00-18h30 pour les adultes)

No comments
XtofTerugblik op de de burgerbijeenkomst van 18 oktober – Retour sur le Rassemblement Citoyen du 18 octobre
Lire plus

Rêvons Helmet en 2030.

Une petite équipe travaille depuis quelques mois à relancer une réflexion et un sang neuf dans le paysage engagé citoyen helmetois.

Nous ne partons pas de rien. En effet, le quartier peut compter sur les belles énergies lancées lors du contrat de quartier en 2008. Les GASAPs, le jardin partagé avec son compost de quartier et ses parcelles collectives, la donnerie sont de beaux exemples d’initiatives qui traversent les années avec succès. À côté de ces projets citoyens, un important réseau associatif crée du lien avec des publics ou des ancrages spécifiques. Citons quelques exemples : la Gerbe AMO, la Maison de Quartier d’Helmet, l’asbl Darna, Episol, Helmet Fourchet’, … Enfin, n’oublions pas les événements plus ponctuels tels que les fêtes de rue ou de voisins, les ambassadeurs de la propreté, les ateliers créatifs ou festifs au Babelmet, …

Avec un tel foisonnement, pourquoi encore se mobiliser?

Parce que nous sommes convaincus qu’il est important de renouveler les énergies présentes, de rester en question, de continuer à nous interroger sur nos modes de fonctionnement, sur nos niveaux et nos moyens d’engagement.

Le mouvement En Transition rejoint ces préoccupations et nous donne des outils pour rassembler, interroger, rêver et s’engager dans des actions concrètes.

Venez donc nous rejoindre  :

  • Pour partager les rêves que vous imaginez pour Helmet en 2030
  • Pour redécouvrir le tissu associatif et citoyen helmetois lors d’une courte projection
  • Pour connaître le Mouvement En Transition
  • Pour échanger et concrétiser vos envies d’engagement dans l’un ou l’autre projet qui vous parle.

Rendez-vous donc ce jeudi 18 octobre à 20h à la Maison de Quartier d’Helmet (square Riga 39)

Pour toutes questions :

helmet@transition1030.org

fb.me/transition1030 et hoplr.com/Event/606535

No comments
marieRêvons Helmet en 2030.
Lire plus

Helmet en transition présent lors de la fête de la Cerise

Le dimanche 24 juin, rejoignez le noyau … non pas de cerise, mais de joyeux habitants rêvant d’une commune encore plus en Transition ! Nous serons présents dans le Helmet Village Dorp, sur la plaine des Azalées. Au programme : fresque collective sur le thème « Rêvons Schaerbeek en 2030″… et plein d’échanges à ce sujet !

 

No comments
privateHelmet en transition présent lors de la fête de la Cerise
Lire plus

Café Transition – Le papotage mensuel

Chaque deuxième vendredi du mois au Babelmet

Café Transition, c’est un moment de rencontre et de papotes, d’échange et de création de projets, une halte pour le plaisir de prendre un temps de détente avec ses voisins.
Si vous avez aimé le BabbHelmet, apéro mensuel informel et festif initié autrefois par Helmet Quartier Durable pour le plaisir de partager et babbeler entre Helmetois.es, venez remettre le couvert !

Agenda

ven 14/02 – Babelmet, dès 20h
ven 13/03 – Babelmet, dès 20h
ven 10/04 – Babelmet, dès 20h
ven 08/05 – Babelmet, dès 20h
ven 12/06 – Babelmet, dès 20h

Concrètement

C’est tout simple : rendez-vous est fixé à qui veut à partir de 20h au café Babelmet (rue Richard Vandevelde 40), chaque deuxième vendredi du mois (voir agenda ci-dessus). Bienvenue !

— Le Café Transition est sur les réseaux sociaux.

No comments
XtofCafé Transition – Le papotage mensuel
Lire plus

Groupe Nature – Adoptez un arbre

Adoptez une fosse d’arbre

Quelques fleurs au pied des arbres, voire quelques légumes, de quoi améliorer la qualité de vie et encourager la biodiversité en ville.

Actuellement, une douzaine d’arbres ont déjà été adoptés dans plusieurs rues de notre quartier.

Responsable communication: Kévin Wijnen

Agenda

Le samedi 30 novembre 2019 de 14h à 16h Bourse aux plantes (au Babelmet – Rue Richard Vandevelde 40, 1030 Schaerbeek) .

Plus d’infos

Eh oui, vous êtes autorisé à planter au pied des arbres qui se trouvent près de chez vous. On vous y encourage même ! Le service Espaces Verts de la commune et le groupe Nature d’Helmet en Transition sont là pour répondre à vos questions et vous donner des conseils.

D’autres voisins de votre rue ou de votre îlot de maisons aimeraient peut-être faire de même mais ne veulent pas le faire seuls, et vous ne vous connaissez pas… quel dommage ! Cartographions-nous et groupons-nous pour le faire ensemble.

Découvrez les arbres adoptés sur la carte interactive:

Je veux m’investir dans le projet:

Nous avons constitué une liste de diffusion qui vous permettra de voir l’avancée du projet, de vous présenter au groupe et de prendre connaissance de nos futures rencontres.
S’inscrire à la liste de diffusion du projet en cliquant ici. Patience nous confirmerons rapidement votre inscription.
Il est possible de vous désinscrire à tout moment (voir le lien de désabonnement présent dans chaque mail reçu).

Je veux adopter une fosse d’arbre:

NB: Une fois signée vous êtes tenu responsable de l’entretien de votre fosse d’arbre. En bonus, la commune se chargera de préparer la terre par un apport de compost. Comptez 2 à 3 semaines de délai.

  • Ensuite c’est à vous! Plantez!
  • Communiquez-nous l’arbre adopté à helmet-natuure@protonmail.com avec vos nom et adresse. Nous l’ajouterons à la carte interactive.

Informations officielles

Contacter le Groupe Vert – Helmet en Transition

No comments
KévinGroupe Nature – Adoptez un arbre
Lire plus