Terugblik op de de burgerbijeenkomst van 18 oktober – Retour sur le Rassemblement Citoyen du 18 octobre

[texte français ci-dessous]

Beste  Helmet(st)ers

Tijdens onze eerste ontmoeting van “Transitie Helmet”, een maand geleden, ontstonden er vijf werkgroepen. De details daarover vindt u hieronder terug.

Het was een avond vol uitwisselingen en ontdekkingen!

Niet minder dan 63 buren waren aanwezig. Sommigen wonen al 30 jaar in de buurt, anderen slechts enkele maanden maar ze kwamen allemaal bijeen rond het concept “een wijk in transitie”. Iedereen vatte in één zin één van de vele ideeën samen die dit begrip te bieden heeft: een aanpak, een beweging, projecten, een noodzaak, een ecologische eis, een collectief, ontmoetingen, interculturaliteit, een waarschuwing, een strijd, het antikapitalisme, solidariteit, burgerzin…

We zijn niet de enige in België, noch in de wereld die deze eerste stap zetten. Anderen zijn al bezig en hebben ons met een korte video getoond dat bijna alles mogelijk is! Het is aan ons om onszelf aan het werk te zetten….

Er was maar één vereiste: weten hoe een post-it los te maken zodat deze plat op het bord blijft kleven.

Er werden twee types van ideeën aangebracht: “waar ik tijd wil insteken” en “een probleem in de wijk”. Het was noodzakelijk om verbanden te leggen,  te associëren, te herordenen, elkaar te begrijpen, te problematiseren en uiteindelijk te engageren!

Er werden vijf werkgroepen gevormd rond een thema waar we tijd aan willen besteden. Een eerste stap werd uitgewerkt zodat we van start kunnen gaan.

Helmet ‘natuur’

Deelnemers : Quentin, Jean-Marc, Elisabeth, Bernadette, Michèle, Miep, Karin, Kévin, Jean-Yves, Charlotte, Soraya en Sébastien
Communicatieverantwoordelijke : Kévin

Project 1 : Uitbreiding van de collectieve compost

Enkele jaren geleden ontstond er een collectieve compost in de gedeelde tuin Walckiers. Ongeveer 25 families brengen er geregeld hun organisch afval. Tijdens een gezellige bijeenkomst, waarop men elkaar kan ontmoeten, wordt de compost gekeerd. Wanneer de compost klaar is voor gebruik, wordt ze ingezet voor de bewerking van de gemeenschappelijke tuin en voor de eigen noden van de deelnemers. Sebastien en Lionel, die de contactpersonen zijn voor deze activiteit, willen graag meer families betrekken in zoverre de plaats en de oppervlakte het toelaten.

Project 2 : Vergroening van de perkjes aan de bomen op de voetpaden

Hebt u er ook genoeg van om vuilzakken en afval rond te zien zwerven rond onze bomen? De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven die de perkjes aan de bomen willen beplanten en onderhouden. Bewoners kunnen er één of meerdere ‘adopteren’. De gemeentedienst ‘groene ruimtes’ komt dan de grond klaarmaken. Vervolgens is het aan ons. Een boom in het midden van een mooi stukje grond beplant met autochtone soorten met veel honing, omheind en versierd met een mooi en ludiek hekje zou vandalisme moeten ontmoedigen. Buren zorgen voor het aanplanten en het onderhouden. Zo worden er ook goede buurtrelaties aangeknoopt of onderhouden.

Eerste stap : Bijeenkomst om de verzamelde info gelinkt aan het project te delen

Helmet “ouders”

Deelnemers :  Marie, Santiago, Yasmina, Britta, Elise, Laura en Muriel
Communicatieverantwoordelijke : Santiago

Project : De groep is van plan om “ouder-kind” stages te organiseren in de wijk Helmet. Deze stages tijdens de schoolvakanties zullen ervoor zorgen dat ouders en kinderen elkaar in de wijk kunnen ontmoeten. Ondertussen nemen ze deel aan diverse activiteiten, die georganiseerd worden door de ouders die daarvoor hun uiteenlopende talenten vrijwillig inzetten.

Eerste stap : een vergadering met mensen die dit al gedaan hebben (Chastre en Transition)

Helmet ‘Handel’

Deelnemers : Pascale, Katwen, Hortense en Henry

Project : een mobiele weggeefwinkel en “pop-up stores”

Eerste stap : Bijeenkomst 30 oktober 2018

Helmet “Gezelligheid”

Deelnemers : We hebben enkel een lijst met mails, maar niet alle namen 😉

Project : Enkele festiviteiten organiseren en ateliers waarbij het de bedoeling is om het sociale weefsel te verdichten

Eerste stap : Een feestelijke en “historische”avond “auberge espagnol” organiseren  in de wijk

Helmet ‘Geluidskwaliteit’

Deelnemers : Dominique, Sébastien en Thomas
Communicatieverantwoordelijke : Thomas

Project : Ludieke en interactieve installaties over de stedelijke geluidskwaliteit (in samenwerking met  de onderzoeksgroep Urban Species (LUCA School of Arts & ULB))

Eerste stap : Atelier op 6 november in de Bredeschool (15u30-17u voor kinderen en 17u-18u30 voor volwassenen)

Che-è-r-e-s helmetois-es,

Il y a un mois, notre première rencontre « Helmet en Transition » nous a permis de faire émerger cinq groupes à projet dont vous trouverez les détails ci-dessous.

La soirée fut riche en échange et en découverte !

Nous n’étions pas moins de 63 voisins, habitant le quartier depuis plus de trente ans ou seulement quelques mois, à avoir envie de se retrouver autour d’un concept « un quartier en transition ». Chacun a identifié en une phrase l’une des nombreuses idées véhiculées par cette notion : une démarche, un mouvement, des projets, une nécessité, une exigence écologique, un collectif, des rencontres, de l’interculturalité, un garde-fou, une lutte, de l’anticapitalisme, de la solidarité, de la citoyenneté, …

Nous ne sommes pas seul en Belgique, ni dans le monde, à avoir fait le premier pas : d’autres sont déjà organisés et nous ont montré à travers une courte vidéo que presque tout était possible ! Ainsi, à nous de nous mettre en projet…

Une seule condition était requise : savoir comment détacher un post-it pour qu’il puisse coller à plat au tableau.

Deux sortes d’idées ont été agencées au tableau : « Ce pour quoi je suis prêt à donner de mon temps » et « Ce qui pose problème dans le quartier ». Il fallait faire des liens, associer, reclasser, se comprendre, problématiser et enfin s’engager !

Cinq sous-groupes se sont donc formés autour d’un projet qui leur tenait à cœur et pour lequel nous allons donner de notre temps. Une exigence était demandée : définir un « premier pas » afin que nos idées puissent se mettre en transition.

Helmet ‘nature’

Acteurs : Quentin, Jean-Marc, Elisabeth, Bernadette, Michèle, Miep, Karin, Kévin, Jean-Yves, Charlotte, Soraya et Sébastien
Responsable communication : Kévin

Projet 1Élargissement du compost collectif
Un compost collectif a vu le jour il y a plusieurs années dans le jardin partagé Walckiers. Environ 25 familles viennent régulièrement y déposer leurs déchets organiques. Le moment venu, le compost est retourné lors d’une activité conviviale, l’occasion de rencontrer les autres tout en accomplissant une noble tâche. Le compost prêt à l’emploi est utilisé pour la culture du jardin partagé et pour les besoins privés des participants. Vu que le lieu et la surface le permettent, l’idée est  d’élargir l’initiative à un plus grand nombre de familles.

Projet 2 : Verdurisation des fosses d’arbres sur les trottoirs
Vous aussi, vous en avez assez de voir poubelles et détritus s’entasser autour de nos arbres? La commune soutient les initiatives citoyennes visant à planter et entretenir les fosses d’arbres. Les habitants sont autorisés à en « adopter » une ou plusieurs, dont le service plantations vient préparer la terre. Ensuite, à nous de jouer : un arbre au milieu d’un beau carré de terre planté d’espèces autochtones et mellifères, clôturé et orné d’un panneau sympa et humoristique devrait décourager les incivilités. Les plantations et l’entretien se feront entre voisins, permettant de créer et/ou de pérenniser les relations de bon voisinage.

Premier pas : réunion pour partage des infos collectées relatives au projet.

Helmet ‘parents’

Acteurs : Marie, Santiago, Yasmina, Britta, Elise, Laura et Muriel
Responsable communication : Santiago

Projet : Le groupe entend mettre en place des stages « parents-enfants » dans le quartier Helmet. Ces stages, organisés pendant les vacances scolaires, permettraient à des enfants et parents du quartier de se rencontrer ainsi que de profiter d’activités diversifiés, grâce aux multiples talents des parents se portant volontaires pour organiser des activités thématiques.

Premier pas : une réunion avec des gens qui l’ont déjà fait (Chastre en Transition).

Helmet ‘commerce’

Acteurs : Pascale, Katwen, Hortense et Henry

Projet : donnerie mobile et « pop-up stores »

Premier pas : rdv le 30 octobre 2018

Helmet ‘convivialité’

Acteurs : on n’a qu’une liste de mails, pas tous les noms 😉

Projet : Organiser des moments festifs et des ateliers dont l’objectif est de tisser plus de liens.

Premier pas : organisation d’une soirée auberge espagnole festive et « histoire » dans le quartier.

Helmet ‘nuisances sonores’

Acteurs : Dominique, Sébastien et Thomas
Responsable communication : Thomas

Projet : installations ludiques et interactives sur la qualité sonore urbaine (en collaboration avec le groupe de recherche Espèces Urbaines – LUCA School of Arts & ULB).

Premiers pas : tenue d’un atelier le 6 novembre à la Bredeschool (15h30-17h00 pour les enfants et 17h00-18h30 pour les adultes)

XtofTerugblik op de de burgerbijeenkomst van 18 oktober – Retour sur le Rassemblement Citoyen du 18 octobre